21 czerwca 2018

Oferta

ROZWIĄZYWANIE SPORÓW PRAWNYCH i PROCESY SĄDOWE
Prowadzenie negocjacji, mediacji oraz zastępstwo procesowe w sprawach rozpoznanych przez Sądy powszechne oraz Sądy administracyjne w tym sprawach karnych i rodzinnych

PRAWO GOSPODARCZE
Prowadzenie postępowań rejestrowych, przygotowywanie aktów wewnątrzorganizacyjnych oraz umów handlowych

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
Sporządzanie opinii, doradztwo oraz dochodzenie roszczeń z zakresu Prawa Autorskiego, Prawa Własności Przemysłowej i czynów nieuczciwej konkurencji

PRAWO PRACY i PRAWO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Przygotowywanie i opiniowanie regulaminów z zakresu prawa pracy, umów oraz obsługa poprawności rozliczeń z organem rentowym

PRAWO PODATKOWE
Kompleksowa obsługa w zakresie podatków w tym reprezentacja w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych